Dataskydd

När du är i kontakt med oss så tar vi del av vissa personuppgifter om dig. Här kan du läsa om hur vi arbetar med dataskydd.

Genom att du är i kontakt med Kungsbacka kommun med stiftelser och bolag så tar vi del av vissa personuppgifter om dig. Ditt telefonnummer eller e-postadress sparas exempelvis i dataloggar.

Samma sak gäller även för ansökningar, anmälningar med mera. Det du skickar med post, e-post och den information du anger när du ringer till oss om måste vi anteckna och spara för att kunna hantera ditt ärende.

Så använder vi dina personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter medan vi hanterar ditt ärende och för att vårt arbete ska kunna följas upp och kvalitetssäkras behöver vi också spara dessa. Kungsbacka kommun sköter samhällsfunktioner som enligt staten är av allmänt intresse, vilket ger oss en rättslig grund för att behandla personuppgifterna.

I många fall behandlar vi också personuppgifter med stöd av andra rättsliga grunder, som lagar och förordningar, myndighetsutövning eller avtal. De personuppgifter som vi behandlar är främst de du själv delar med dig av i kontakten med oss.

Delning av personuppgifter

I vissa ärenden kan vi behöva hämta kompletterande information, exempelvis från nationella databaser eller från andra myndigheter som du har kontakt med. Hur vi behandlar och skyddar uppgifterna regleras från den 25 maj 2018 av EU:s dataskyddsförordning och den svenska dataskyddslagen.

Dataskyddsförordningen är den svenska namnet på EU:lagen the General Data Protection Regulation, som ofta förkortas som GDPR. 

Beroende på ditt ärende så kan de personuppgifter vi behandlar om dig komma att delas med flera förvaltningar inom kommunen. Uppgifterna kan också komma att delas med leverantörer av datasystem (så kallade personuppgiftsbiträden) som vi använder för att kunna hantera ditt ärende. Om personuppgiftsbiträden överför dina uppgifter till ett land utanför Europa så är de skyldiga att se till att uppgifterna skyddas enligt EU-regler.

Regelverk styr hanteringen

Dina personuppgifter sparas så länge kommunen sköter ditt ärende. Kommunen styrs av regelverket kring allmänna handlingar och vi måste därför följa regler i Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen. Dina uppgifter får sällan raderas och kan behöva sparas för all framtid.

Din rätt till insyn

Nämnden för Kultur & Fritid hanterar ditt ärende är också personuppgiftsansvarig. Du har rätt till insyn i behandlingen och kan kontakta ansvarig förvaltningschef om du:

  • Vill rätta, flytta eller radera dina uppgifter

  • Vill ta tillbaka ett samtycke

  • Tror att vi behandlat dina personuppgifter fel

  • Vill invända, begränsa eller ha ut mer information om personuppgiftsbehandlingen; vill invända mot, begränsa eller ha ut mer information om behandlingen så kontaktar du respektive förvaltning.

Du har också rätt att få information om, och ta del av vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Detta kallas registerutdrag. Om du vill ansöka om registerutdrag eller ta del av någon annan av dina rättigheter som listas ovan, klicka här för att komma till e-tjänst för ansökan om registerutdrag.

Mer information

Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud med frågor kring dataskydd och personuppgifter. Om du har klagomål på vår hantering av dina personuppgifter kontaktar du istället Integritetsskyddsmyndigheten (före detta Datainspektionen).

Kontakta oss

E-post:
dataskyddsombud@kungsbacka.se 

Postadress:
Dataskyddsombudet, Kungsbacka kommun
Stadshuset, Storgatan 37
434 81 Kungsbacka