Restaureringar

Här kan du läsa om vilka restaureringar som har gjorts i byn under 2020.

Mycket tak har lagts om under året och halmen kommer till viss del från Äskhults marker. Hela processen med att odla, skörda råg och tröska är på ett experimentellt plan och har utvärderats tillsammans med länsstyrelsen. Detta är något vi vill fortsätta att utveckla, både hur odling i markerna kan göras och hur stora volymer vi kan framställa. Förhoppningen är att bli självförsörjande framöver.

Derras lada och stall

Ladans halmtak har ryggats om. De gamla pollträna av ek har återanvänts. Bräderna/bålarna i en del av skiftesväggen mot gården var i dåligt skick och lades med nya bålar av ek och kompletteras med en skjutlucka vid tröskan.

Även stallet har ryggats om. Hästspiltorna har fått nytt golv av furu. För att stärka upp konstruktionen har Frank kompletterat med två nya snedsträvor.

Jönsas hus och lada

Inga större arbeten på bostadshuset under året. Frank kompletterade med ny pannbräda mot söder.

Ladan fick ny ryggning av halm på totalt 22 löpmeter.

Göttas manhus och lada

De nya panelen på byggnadens sydöstra del som är extra utsatt för sol oljades in.

Ungefär halva det södra takfallet åt öster på ladan rensades först bort rent från mossa, gamla pollträn sorterades och dåliga ersattes av nya av ek. Ny halm sulades på befintligt på totalt cirka 50 kvm.

Bengts manhus och lada

Ny blyplåt har monterats runt skorstenen och ett fönster åt väster från cafét har renoverats utvändigt.

Taket på ladan ryggades med cirka 20 löpmeter och sulades på takfallet åt söder med ca 20 kvm. I nederkant ligger halmen från Äskhult som sedan är påfyllt med halm från Hjörnered. Halmen fästes med pilrafter, pilkäpp, och vidjor av björk. Arbetet utfördes av Frank i samarbete med Joar Nilsson och Olle Gustafsson.

Göttas lada - inredning

Under året fortsatte projektet Vårda och utveckla kulturhistoriskt värdefull byggnad. Vi har fått bidrag från Jordbruksverket för att inreda fähusdelen i Göttas lada så att den återställs till ett mer autentiskt utseende. Ladan är ombyggd under perioder och visade inte en korrekt bild av hur boskap hölls, hur magasinering gjordes eller vilka föremål som fanns och var de låg i början av 1800-talet. Takhöjden var inte rätt, fönstergluggen satt fel, golv- och markläggning fattades, så själva upplevelsen av sambandet mellan boende, stallet och ladans funktion visades inte på ett autentiskt sätt. Pedagogiken och upplevelsen gick förlorad och projektet sköts fram till att färdigställas under 2021.

Genomförande och utvärdering

Arbetena är huvudsakligen utförda av Frank Karlsson, Svenska kulturhantverk & Skog tillsammans med Andreas Svenäng. Kommunantikvarie Sofia Larsson har svarat för den antikvariska kontrollen på uppdrag av länsstyrelsen.

Material

Vid fönsterrenovering har äkta linoljefärg från Engwall & Claesson använts, i vit och röd kulör. Halmen kommer från Äskhult och Laholm. Virket som använts är till 80 % taget från Äskhult, på Ulvaklipporna.

 Karta över byn